PROGRAMA DE CONTINGUT DEL IV CSSBE (16-17/09/21)

P R E S E N T A C I Ó

La dependència és una contingència natural i inherent a ser humans, pel fet de ser vulnerables a molts factors i pel fet de viure en societat i en sistemes complexos. En tots el cicles de la nostra vida som o podem ser vulnerables i interdependents.

La dependència és també multifactorial i multicausal, i en aquest sentit ens ocupa de manera transversal a tots els àmbits d’intervenció, a totes les disciplines professionals, i als diversos Serveis Socials que configurem aquest congres.

La intervenció social dels serveis socials bàsics i especialitzats, en última instància, té com a finalitat l’autonomia funcional i vital de les persones: l’anhel de viure i decidir sense dependències. Aquesta intervenció haurà de ser necessàriament multidireccional: tan important és treballar amb les capacitats i competències familiars, com amb aquells factors socials i de sistema que poden ser barreres o facilitadors d’una desitjable autonomia.

Enfoquem aquest congrés des d’aquesta aproximació conceptual als termes d’autonomia i de dependència. Sentirem ponències i comunicacions d’àmbits d’intervenció i d’experteses molt variades però amb aquest comú denominador. Tractarem de totes les dependències possibles: física, emocional, a substàncies, a activitats, a noves tecnologies, originades per factors de vulnerabilitat… Dialogarem sobre models que permeten una intervenció més capacitadora, més participativa, més reconeixedora de l’autonomia com a màxima aspiració del nostre fer professional.

Parlarem, al cap i a la fi, de la dependència i l’autonomia com a temàtica que ens interpel·la com a professionals, com a serveis i com a sistema de protecció.

E I X O S

EIX 1 – ADDICCIONS

 • Tòxics o drogodependència i patologies duals
 • Noves tecnologies
 • Ludopatia
 • Altres addiccions comportamentals

EIX 2 – DEPENDÈNCIES RELACIONALS EN EL CICLE VITAL

 • Intra-Familiars
 • Estils educatius
 • Relació entre iguals
 • Transicions del cicle vital

EIX 3 – DIVERSITATS I ALTRES SITUACIONS QUE GENEREN DEPENDÈNCIA

 • Processos migratoris
 • Factors de vulnerabilitat
 • Diversitat funcional: autonomia i dependència
 • Dependència de l’epidèmia i pandèmia del coronavirus

EIX 4 – SISTEMES GENERADORS D’AUTONOMIA I DEPENDÈNCIA

 • Ètica de la cura
 • Incidència a la interdependència
 • Metodologies d’intervenció
 • Treball Grupal generador d’autonomia
 • Treball Comunitari i xarxes relacionals